Zaznacz stronę

        Infor­mu­je­my, że fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. posi­a­da cer­ty­fikat FSC CoC 100 %.
Cer­ty­fikat daje wszys­tkim klien­tom naszej firmy możli­wość zamówienia i zakupu* des­ki tara­sowej, des­ki elewa­cyjnej, pro­fili kon­struk­cyjnych, tar­ci­cy i pro­duk­tów pro­gra­mu ogrodowego z cer­ty­fikatem FSC 100%.
W naszej ofer­cie zna­jdziecie Państ­wo szereg gatunków obję­tych cer­ty­fikatem legal­nego pochodzenia drew­na pozyski­wanego z kon­trolowanych dobrze zarządzanych lasów.

BANGKIRAI – Shorea spp.
IPE – Han­droan­thus spp.
AGELIM AMARGOSA- Vatairea spp.
GARAPA – Apuleia leic­o­carpa
MODRZEW SYBERYJSKI — Lar­ix sibir­i­ca
KERUING — Dipte­ro­car­pus spp.
CUMARU — Dipteryx odor­a­ta
JATOBA — Hymenaea cour­bar­il
MASSARANDUBA -Manilka­ra biden­ta­ta
SOSNA- Pinus con­tor­ta
ANGELIM PEDRA – Hymenolo­bi­um spp.
KAPUR — Dry­obal­anops spp.
KEMPAS -Koom­pas­sia malac­cen­sis
TEAK- Tec­tona gran­dis
TALI — Ery­throphleum suave­olens
EKKI -Lophi­ra ala­ta
IROKO — Mili­cia excel­sa
TALI — Ery­throphleum suave­olens
SAPELA — Entan­drophrag­ma cylin­dricu
TATAJUBA — Bagas­sa guia­nen­sis
ŚWIERK — Picea A. Dietr.

Kupu­jąc w fir­mie DECK-DRY masz pewność że zaku­pi­ony towar nie jest bezpośred­nio lub pośred­nio związany w następu­ją­cy­mi dzi­ała­ni­a­mi:
a) niele­galne pozyski­wanie drew­na lub han­del niele­gal­nym drewnem lub pro­duk­ta­mi leśny­mi,
b) pog­wałce­nie trady­cji i praw człowieka w ramach oper­acji leśnych,
c) niszcze­nie walorów wyjątkowo cen­nych przy­rod­nic­zo w ramach oper­acji leśnych,
d) znaczące przek­sz­tałce­nia lasów w plan­tac­je lub użyt­ki nieleśne,
e) wprowadze­nie orga­nizmów zmody­fikowanych gene­ty­cznie w ramach oper­acji leśnych,
f) narusze­nie które­jkol­wiek z kon­wencji Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pra­cy, jak określono w Deklaracji MOP doty­czącej Pod­sta­wowych Zasad i Praw w Pracy,1998.
a nasza fir­ma deklaru­ję swo­je przy­wiązanie do wartoś­ci cer­ty­fikatu FSC.

www.fsc-info.org

  • zgod­nie z posi­adany­mi stana­mi mag­a­zynowy­mi lub na indy­wid­u­alne zamówie­nie