Zaznacz stronę

Fir­ma DECK-DRY drew­ni­ane tarasy mon­tu­je tarasy w całej Polsce przez cały rok jed­nak to zawsze wios­na jest najpop­u­larniejszym okre­sem na mon­taż drew­ni­anego tara­su wybier­anym przez klien­tów. Gdy tylko słońce zaczy­na grzać a liś­cie puszcza­ją pier­wsze pąki mon­tu­je­my u Państ­wa drew­ni­ane tarasy abyś­cie mogli cieszyć się nimi cały rok.

Na przed­staw­ionym tarasie mon­towal­iśmy taras w sys­temie DECK-DRY z des­ki egzo­ty­cznej gład­kiej oraz balustradę o kon­strukcji stalowej nierdzewnej z wypełnie­niem z desek.

balustrada z deski egzotyczne

balustra­da z des­ki egzo­ty­czne

cokół z deski

cokół z des­ki

taras na balkonie

taras na balkonie

deski balkonowe

des­ki balkonowe

deska egzotyczna gladka na tarasie balkonowym

des­ka egzo­ty­cz­na glad­ka na tarasie balkonowym