Zaznacz stronę

Taras z des­ki gara­pa

Poniżej przed­staw­iamy zdję­cia z real­iza­cji tara­su z des­ki gara­pa: nieduży przy­do­mowy taras z niewielkim stop­niem progu wykońc­zonego drewnem.

Taras wyko­nany jest z des­ki o pro­filu 21 x 145 mm drob­no ryflowanej na pod­kład­kach w sys­temie DECK-DRY na legarze DECK-DRY EKO 40 x 40 mm.
Taras z des­ki gara­pa posad­owiony jest na pły­cie betonowej.

Ciekawym rozwiązaniem jest wyko­nanie na końcu tara­su ławy, która pełni dwie funkc­je: siedziska oraz stanowi schowek na podusz­ki, ponieważ jest otwier­ana.

Charak­terysty­ka drew­na gara­pa

Gara­pa jest to egzo­ty­czny gatunek drew­na poras­ta­ją­cy lasy Ama­zonii, Połud­niowej Brazylii i wybrzeża Atlanty­ck­iego. Gara­pa zal­iczana jest do drzew z rodziny Cae­salpini­aceae. Jej inne nazwy to: Brazil­ian Ash, Grapia, Garap­pa, Amare­alao, Maro­toa, Muirat­ua, Muira­ju­ba.

Gara­pa wys­tępu­je w kolorystyce od żół­to-beżowej do żół­to-brą­zowego o pięknym ciepłym odcie­niu. Z cza­sem, pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych kolor prze­chodzi w bar­wę pomarańc­zową i lekko brą­zową. Ze wzglę­du na szla­chet­ny złotawy połysk drew­na częs­to nazy­wa się je gold­en­wood.

Jest jed­nym z bardziej cenionych gatunków drew­na egzo­ty­cznego, zal­icza się do trze­ciej klasy odpornoś­ci ze wzglę­du na dużą zawartość krze­mu i dlat­ego pole­camy ją do stosowa­nia na zewnątrz.
Drewno gara­pa
Des­ka gara­pa doda­je tara­som słonecznego charak­teru.