Zaznacz stronę

taras z des­ki ipe

Taras z des­ki ipe / lapa­cho wraz ze schoda­mi (stop­nie i pod­stop­nice) o łącznej wielkoś­ci około 30,0 m2 został wyko­nany na podłożu z kost­ki brukowej. Kost­ka brukowa w dłuższym okre­sie cza­su na nierówno osi­ada­jącej powierzch­ni częs­to ule­ga defor­ma­cji, dlat­ego taras musi­ał być poziomowany na spec­jal­isty­cznych pod­kładach z tworzy­wa budowlanego.

Dla jeszcze więk­szej trwałoś­ci tara­su z des­ki ipe, wszys­tkie des­ki były ole­jowane kąpielowo (czterostron­nie) w wiel­kich kadzi­ach w naszych mag­a­zy­nach.

Taras z des­ki ipe zamon­towany został w tech­nologii DECK-DRY, dzię­ki której des­ki nie są od góry uszkod­zone wkrę­ta­mi. Jed­nak nie jest to jedyny atut sys­te­mu bezwkrę­towego – dzię­ki temu, że łączni­ki / pod­kład­ki DECK-DRY usy­tuowione są pomiędzy kapinosa­mi des­ki od spo­du pozosta­ją w stanie powi­etrzno suchym, czyli des­ki nie gni­ją w miejs­cach styku z legara­mi.

ipe / lapa­cho (dia­men­towy orzech)

Drewno ipe pochodzi ze Środ­kowej i Połud­niowej Amery­ki. Zal­icza się je do naj­cięższych i najtr­wal­szych gatunków drew­na egzo­ty­cznego, jego odporność na starze­nie bio­log­iczne pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych oraz odporność na gni­cie i infekc­je pasożyt­nicze jest porówny­wal­na do drew­na teakowego. Drewno ipe / lapa­cho posi­a­da bard­zo dobre para­me­try mechan­iczne, jest bard­zo odporne na ścieranie i uderzenia. Zawdz­ięcza to bard­zo dużej zawartoś­ci sub­stancji oleistych.

Kolorysty­ka des­ki ipe spraw­iaj, że jest ona najbardziej atrak­cyjnym drewnem egzo­ty­cznym pod wzglę­dem wiz­ual­nym. Bard­zo wyraźne, deko­ra­cyjne usło­je­nie nada­je posadzce rustykalny charak­ter.
Tuż po ścię­ciu drewno ipe / lapa­cho ma zielonka­wożół­ty kolor. Z cza­sem pogłębia się do bar­wy oli­wkowej lub bor­dowej. Ostate­cznie przyj­mu­je kolorystykę czarno – kasz­tanową.

Taras z des­ki ipe będzie się ekskluzy­wnie prezen­tował przez długie lata.