Zaznacz stronę

Poniżej przed­staw­iamy zdję­cia z real­iza­cji tarasów z des­ki egzo­ty­cznej brasil­ian bangki­rai. 23 deck-i o różnych powierzch­ni­ach i ksz­tał­tach posad­owione na przy­go­towanej przez Zamaw­ia­jącego wylew­ce betonowej. Deck-i poziomowane są na pod­kładach z tworzy­wa budowlanego i wspornikach poziomu­ją­cych DD Pedestals (www.ddpedestals.eu).

Parametry deck-u.

Tarasy wyko­nano z des­ki brasil­ian bangki­rai o pro­filu 21 x 145 mm drob­no­ryflowanej na legarze drew­ni­anym egzo­ty­cznym o wymi­arach 40 x 60 mm w sys­temie trady­cyjnym, tj. z widoczny­mi wkrę­ta­mi nierdzewny­mi od góry.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z „Porów­naniem sys­temów drew­ni­anych tarasów” doty­czą­cym sposobów mon­tażu drew­ni­anych tarasów w tym również w sys­temie DECK-DRY oraz w innych sys­temach bezwkrę­towych i w sys­temie trady­cyjnym).

Wsporniki poziomujące.

Zas­tosowane na inwest­y­cji wsporni­ki poziomu­jące DD Pedestals nada­ją się do poziomowa­nia zarówno podłóg zewnętrznych jak i wewnętrznych. Należy pamię­tać, że powin­ny być mon­towane na sta­bil­nym podłożu np. tak jak tutaj na wylew­ce betonowej. Jakość wyko­nanego podłoża w przyszłoś­ci przekła­da się na jakość użytkowa­nia tara­su.

Głównymi zaletami systemu poziomowania na wspornikach poziomujących DD Pedestals są:

  • łatwy dostęp do poprowadzenia insta­lacji wod­nej lub elek­trycznej,

  • łatwy dostęp do zamon­towanych pod tarasem ele­men­tów,

  • elim­i­nac­ja wilgo­ci i brak prob­lemów z odspa­janiem ele­men­tów,

  • wytrzy­małość na obciąże­nia,

  • zmniejsze­nie ciężaru naw­ierzch­ni,

  • bard­zo dobra izo­lac­ja ter­micz­na, jako że przestrzeń między podłożem, a powierzch­nią tara­su z des­ki egzo­ty­cznej jest pus­ta, co sprzy­ja stałe­mu przepły­wowi powi­etrza i gwaran­tu­je, że powierzch­nia użytkowa podle­ga zmniejs­zone­mu nagrze­wa­niu

  • możli­wość prowadzenia prac mon­tażowych w nis­kich i wyso­kich tem­per­at­u­rach oraz pełnego użytkowa­nia tara­su bezpośred­nio po zakończe­niu prac.

Na przed­staw­ionych deck-ach w Parku Sen­so­rycznym zostały zamon­towane różne urządzenia np. arma­ta powi­etrz­na, gong, czy szu­miące rury, które w niety­powy sposób pobudza­ją nasze zmysły.

Jak widać na załąc­zonych poniżej zdję­ci­ach tarasy drew­ni­ane z des­ki egzo­ty­cznej mile widziane są na inwest­y­c­jach pub­licznych zarówno przez pro­jek­tan­tów, inwest­orów i użytkown­ików.