Zaznacz stronę

Profesjonalne usługi stolarskie

Usługi Stolarskie dla Deweloperów i Architektów

Potrzebujesz konstrukcje drewniane,
zbudować lub zaprojektować : tarasy, mostek, zabudowę ?

Zapewniamy doradztwo w zakresie konstrukcji z drewna
dla Architektów i Firm Budowlanych.

Najczęst­szą bolączką architek­tów jest brak cza­su na detale drew­ni­ane, dlat­ego dostar­cza­my wspar­cie tech­niczne i gotowe rozwiąza­nia w zakre­sie architek­tu­ry drew­na. Dowiesz się wszys­tkiego o desce, tarasach, elewac­jach drew­ni­anych, kon­strukc­jach sto­lars­kich. pomostach drew­ni­anych i wszys­tko co ma niety­powe zas­tosowane drewno.

Firmy Budowlane mają prob­le­my z wyceną i pro­jek­ta­mi, w których braku­je detali drew­ni­anych. Brak detali naraża na potenc­jalne straty z wyko­naniem usłu­gi sto­larskiej i kłopo­ty w późniejszej eksploat­acji i gwarancji i ręko­j­mi przekazy­wanego pro­duk­tu Klien­towi.
Zau­fanie nie pro­fesjon­al­ne­mu zakład­owi sto­larskiemu bez doświad­czenia i zaplecza maszynowego, jest główną przy­czyną prob­lemów Firm Budowlanych w zakre­sie pra­cy z drewnem. Pro­fesjon­al­ny zakład sto­lars­ki dostar­cza pełną gwarancję na swo­je usłu­gi i pro­duk­ty wraz z prowadze­niem doradzt­wa tech­nicznego przed wejś­ciem na budowę.

Firmy Budowlane zamaw­ia­ją, usługę budowę tarasów na osied­lach które real­izu­ją,

Dostar­cza­my :

- tarasy drew­ni­ane na : balkonach, dachach, ogro­dach, ścieżkach,

- elewac­je drew­ni­ane,

- zabu­dowy drew­ni­ane,

- kon­strukc­je drew­ni­ane,

- pomosty drew­ni­ane,

 

 

—->

Firmy budowlane, ogól­nobu­dowlane, pod­wykon­aw­cy, mon­tażyś­ci, fachow­cy, parkiecia­rze, ogrod­ni­cy
Firmy dewelop­er­skie, inwest­orzy
Architek­ci, architek­ci wnętrz, architek­ci kra­jo­brazu, pro­jek­tan­ci ogrodów

-

Obrzy­nanie tar­ci­cy, pro­dukc­ja desek tara­sowych, fre­zowanie, heblowanie, szli­fowanie, kle­je­nie, doci­nanie.
Kuch­nie, zabu­dowy, podło­gi, per­gole, log­gie, ogrody zimowe, tarasy, balustrady, schody, maskown­ice, pro­gi, gan­ki, pod­bit­ki, pod­su­fit­ki, elewac­je

-

Kom­plek­sowa obsłu­ga, przy­go­towanie kon­cepcji, inwen­taryza­c­ja, ofer­ta, pro­jekt, uzgod­nienia, fachowe doradzt­wo, pomagamy wybrać 

-

Wyko­nane prace i usłu­gi posi­ada­ją gwarancję. Sprzedawane pro­duk­ty mają gwarancję.

-
Trans­port real­i­zowany jest włas­ny­mi samo­choda­mi lub najlep­szy­mi fir­ma­mi trans­portowy­mi

-

Przed­pła­ta, zadatek, zal­icz­ka, płat­ność po dostaw­ie, płat­ność po zre­al­i­zowanej usłudze

-

Ref­er­enc­je klien­tów, opinie klien­tów. Ref­er­enc­je firm budowlanych
-
-

 

 

Gwarancja

R

NA WSZYSTKIE PRODUKTY

Transport

DOSTAWA CAŁA POLSKA

Opinie

Zapytanie o Wycenę

14 + 6 =