Zaznacz stronę

Zdjęcia Taras Basenu

Taras Basenu

Taras basenu (taras przy base­nie) również, gdy jest on zlokali­zowany w zamknię­tym wnętrzu (hali basenowej) podle­ga takim samym wymogom dot. trwałoś­ci, jak tarasy sytuowane na zewnątrz, które są narażone m.in. na opady atmos­fer­yczne. Ze wzglę­du na częs­totli­wość rozle­wa­nia wody na taki taras (np. przez oso­by wychodzące z basenu, mokre), należy zamon­tować go w sys­temie, który zapew­nia że des­ki nie mają wilgo­t­nych wilgo­t­nych styków desek od dołu. Des­ki win­ny mieć od dołu kapinosy i pod­kład­ki łącznikowe pomiędzy kapinosa­mi. Woda rozle­wana na taki taras, w przy­pad­ku zmon­towa­nia go w każdym innym sys­temie (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) zale­ga w stykach desek z legara­mi (lub różnego rodza­ju łącznika­mi, clow-, clip-, igel-, klips-ami) i powodu­je zgniliznę, która w dłuższych lub krót­szych okre­sach (w zależnoś­ci od jakoś­ci i gatunku użytego drew­na) doprowadzi do całkowitego zniszczenia takiego tara­su.

Powyższe wymo­gi dla deck-ów, na które rozle­wana jest woda, doty­czą również posadzek wyko­nanych z desek tara­sowych : w pryszni­cach, przy base­nach jacuzy, zbiornikach zim­nej wody przy saunach, itp.