Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Zakupy online oraz niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne. Aby złożyć zamówienie lub w razie pytań, skontaktuj się z nami.

Zaznacz stronę

Strona główna   >   Archiwa   >   olejowanie tarasu

olejowanie tarasu

(0,00 netto)

signal_cellular_alt Stan magazynowy:

Opis

 

olej do tarasu

jak zaolejować taras

1. CYKLINOWANIE

Drewno desek deck-u (gatunki drewna na stronie 
(https://www.deck-dry.com/text/96_pl.php), jako mate­riał pochodzenia 
organ­icznego o anizotropo-wej budowie, pod wpły­wem zewnę-trznych 
warunków atmos­fer­ycznych, tj. tem­per­atury i wilgo­t­ności może się 
odksz­tał­cić. Dlat­ego w okre­sie ok. 1-go roku od mon­tażu deck-u (tj. 
od 5 do 15 m-cy), zaleca się cyk­li­nowanie (tylko dla desek gład­kichi 
płasko-ryflowanych), które wyrównuje pow­stałe nierówności; po tym 
okre­sie drewno jest już całkowicie usta­bi­li­zowane dlat­ego znacząco 
nie odksz­tałca się ponownie;  po cyk­li­nowa­niu  należy  wykonać  
ole­jowanie;  cyk­li­nowanie deck-u w sys­temie DECK-DRY wykonuje się 
zasad­niczo jeden raz.

 cyklinowanie_r

2. OLEJOWANIE

Dla zapewnienia gwaran­towanej przez pro­du­centa trwałości – górną 
powierzch­nię deck-u w sys­temie DECK-DRY należy olejować1 (ole­jowanie 
przedłuża trwałość deck-u tylko jeśli jest on wyko­nany w sys­temie 
DECK-DRY, ponieważ w innych sys­temach gni­cie drewna postępuje od dołu). 
Ole­jowanie jest „prostą” czyn­noś­cią, którą można wykonać we włas­nym 
zakre­sie lub zle­cić ją naszemu Przed­staw­icielowi.
Ole­jowanie deck-u polega na pokryciu górnej powierzchni desek niewielką 
iloś­cią oleju impreg­nu­jącego / np. ole­jem „lni­anym” lub teakowym 
zewnętrznym / np. pęd­zlem, szmatką lub gąbką. Ole­jowanie drewna litego 
zapew­nia jego ochronę oraz zwięk­sza odpor-ność na wodę. Olej wnika 
w głąb drewna impreg­nu­jąc je, wypeł­nia ewen­tu­alne mi-kropęknięcia 
i zapo­b­iega zale­ga­niu wilgoci.
Współczesne oleje posi­adają frakcje anty­grzy­biczne, które uniemo-żliwiają 
rozwój grzy­bów w szczeli­nach i pęknię­ci­ach oraz na powierzchni desek 
deck-u. Zaole­jowana powierzch­nia deck-u jest łatwiejsza w utrzy­ma­niu 
czys­tości, pod­kreśla nat­u­ralny kolor i charak­ter drewna, „oży­wia” kolor 
i opóź­nia pro­ces paty­nacji / szarzenia powierzch­niowego / drewna.
Ole­jowanie należy wykony­wać na suchym deck-u, po kilku dni­ach 
bezdeszc­zowej pogody przed ole­jowaniem należy oczyś­cić górną powierzch­nię 
deck-u np. poprzez odszarzanie i mycie lub szc­zotką, wełną stalową i / lub 
drob­nym papierem ściernym; ole­jować należy co najm­niej raz
w roku, lecz w ciągu 2-ch pier­wszych lat użytkowa­nia deck-u 
zale­cane jest nawet 2-krotne ole­jowanie w roku (np. wiosną i latem).

 olejowanie_r

 

3. PATYNOWANIE SIĘ DREWNA

Spatynowany kolor drewna można uznać za stan nat­u­ralny (nie mający 
nic wspól­nego z pro­ce­sem gnil­nym) można usunąć patynę drewna np. przez:
a.  cyk­li­nowanie (wykonuje się raz po ok. roku),
b.  odszarzanie płynem odszarza­ją­cym plus mycie pod ciśnie­niem i ole­jowanie,
c. przes­zli­fowanie szc­zotką / wełną stalową i ole­jowanie ole­jami stan­dard 
lub bar­wią­cymi, z fil­trem UV.

 zdjecie 3-ang

4. PĘKNIĘCIA

W desach deck-u mogą wys­tąpić pęknię­cia pod wpły­wem zmi­any 
warunków atmos­fer­ycznych – vide skurcz sty­czny i promieniowy. 
W trak­cie ole­jowa­nia mikropęknię­cia są wypeł­ni­ane przez olej 
(→ verte), nato­mi­ast więk­sze pęknię­cianależy zasz­pachlować lub 
wypełnić kitem do zas­tosowań zewnętrznych, w kolorze zbliżonym 
do spatynowanego drewna, zgod­nie z zalece­ni­ami producentów.

 zdjecie 4-ang

 

5. SKUTKI WYKONANIA NIEPROFESJONALNEGO SERWISU

 IMG_2034aIMG_2035a

Szybka dostawa.

Własnym zapleczem logistycznym pozwala nam realizować dostawy błyskawicznie.

Fachowe doradztwo.

Pomagamy w doborze materiałów, obliczeniach i przygotowaniu specyfikacji zamówienia.

Sprzedaż i usługi.

Wymagającym Klientom oferujemy pełen serwis - od zakupu do oddania gotowego tarasu.

Polska produkcja

Produkujemy wyłącznie z wysokiej jakości materiałów we własnej fabryce w Gdyni.

Pin It on Pinterest